آدرس کارخانه : جاده اصفهان شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان هشتم

تلفن : ۳-۵۲۳۷۳۸۸۱ -۰۳۱   فکس : ۵۲۳۷۴۲۱۹-۰۳۱

فارسی